VRIJE BOND - LIGUE LIBRE

 

NL - Hallo! Welkom op onze website.

Net als onze organisatie is ook onze website nog in aanbouw. Je steentje bijdragen? Ons nodig? Contacteer ons!

 

FR - Salut! Bienvenue sur notre site!

Comme notre organisation notre site est sous construction. Contribuer? Besoin de nous? Contactez-nous!

 

ENG - Hello! Welcome to our site!

Like our organization, our website is under construction. Contribute? Need help? Contact us!

WIE ZIJN WIJ?

QUI SOMMES NOUS?

WHO ARE WE?

 

 

 

De Vrije Bond is een verzameling van mensen die streven naar een andere samenleving. Een samenleving zonder hierarchieën, zonder onderdrukking en uitbuiting van mensen en dieren en zonder uitputting van het milieu. Een anarchistische samenleving, waarin op basis van gelijkheid met elkaar wordt omgegaan.

De mensen binnen de Vrije Bond zijn op hun eigen manier, in hun eigen stad, wijk, werk of actiegroep, bezig zo’n samenleving dichterbij te brengen: door directe acties, het organiseren of voeren van discussies, het schrijven van artikelen of het geven van informatie. De Vrije Bond dient als platform om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, theorie te ontwikkelen, strategieën uit te denken, maar ook om samen activiteiten op te zetten of te ondersteunen.

 

 

Anarchisme

 

Een betere wereld, dat is waar het anarchisme voor staat. Een wereld zonder overheersing en uitbuiting, gebaseerd op samenwerking en solidariteit. Waarin iedereen vooral zelf kan bepalen hoe zij haar leven wil inrichten. Gebouwd op het beginsel dat ieder mens gelijkwaardig is en recht van spreken en handelen heeft.

 

Een fantastisch ideaal, maar die wereld komt er niet zo maar. Voor die veranderingen kunnen we niet vertrouwen op de (parlementaire) democratie. De omwenteling die daar voor nodig is kan alleen door samenwerking en organisatie van onderaf worden bereikt. Daarom is het belangrijk dat wij anarchisten ons organiseren, want samen staan we sterk.

 

 

Zelforganisatie

 

De Vrije Bond streeft naar een samenleving waarin alle politieke en economische macht van bovenaf is vervangen door een structuur van vrije samenwerkingsverbanden. In die verbanden is het politieke en economische leven collectief georganiseerd en worden alle besluiten gezamenlijk genomen.

 

De Vrije Bond is zo’n vrij samenwerkingsverband, een anarchistische zelforganisatie. Dit betekent dat we samenwerken wanneer dat nodig is, maar dat groepen en individuen wel hun autonomie behouden.

 

Door regelmatige (open) bijeenkomsten, directe acties en campagnes, een solidariteitskas, een website en het actieblad Buiten de Orde wil de Vrije Bond als organisatiestructuur de anarchistische beweging ondersteunen en versterken.

 

 

Buiten de Orde

 

De Vrije Bond geeft het blad www.buitendeorde.nl uit. Het blad verschijnt vier keer per jaar en is gevuld met informatie, interviews en discussies onder andere over anarchisme, zelfbeheer, arbeidersstrijd, mensenrechten, antifascisme, antimilitarisme, milieuacties, verzet en onafhankelijke cultuur. Het wordt verspreid onder de leden en abonnees en via de losse verkoop.

 

 

Solidariteitskas

 

Een andere belangrijke activiteit van de Vrije Bond is de solidariteitskas. Via deze kas ondersteunen de leden elkaars acties en activiteiten. Hieronder vallen (directe) acties van verschillende werkgroepen van de Vrije Bond zoals picketlines, burgerinspecties en actiekampen. Of initiatieven als een anarchistische bibliotheek of infoshop. Zusterorganisaties in het buitenland en niet-leden kunnen ook steun aanvragen bij de solidariteitskas.

 

 

Word Lid!

 

De Vrije Bond groeit, dus sluit je aan! Word lid en bouw mee aan een sterke anarchistische beweging in Nederland.

 

La Ligue Libre est une collectivité de gens qui ambitionnent une autre société. Une société sans hiérarchies, sans oppression ou exploitation de gens ou animaux et sans épuisement de la nature.

 

Une société anarchiste ou tous relations sont sur base d’équivalence.

 

Les membres et activistes du Ligue Libre sont actif de leur propre façon, dans leurs villes, villages,quartier, lieux de travail, groupe d’action, etc pour essayer de réaliser cette société nouvelle: en menant des actions directes, l’organisation de ou l’engagement dans des discusssion, en écrivant des articles ou en donnent de l’information au gens. La Ligue Libre sert de lieu de rencontre, de lieu d’échange d’expériences, le développement de théorie et des stragégies, mais aussi pour faciliter la prise d’initiatives pour monter des activités ou pour les soutenir.

 

 

Anarchisme.

 

Réaliser une monde meilleure, c’est l’objectif de l’anarchisme. Une monde sans oppression ou exploitation et basée sur la coopération et la solidarité – dans laquelle tout le monde peut d’abord faire ses propres choix. Fondé sur le principe que tout les gens sont équivalent en ont le droit de parler en agir.

Une vision fantastique qui ne se réalise pas facilement. Pour réaliser ce monde meilleur on ne peut guère faire confiance au parlementarisme. La révolution nécessaire pour réaliser ce monde meilleure ne peut être réalisé que par la coopération et l’organisation d’en bas. Pour cette raison c’est à nous anarchistes de nous organiser nous mêmes. L’union fait la force.

 

 

Auto-organisation.

 

La Ligue Libre s’engage dans la réalisation d’une société dans laquelle tout pouvoir (politique, économique,…) hiérarchique soit remplacé par une structure de coopérations volontaires dans lequels est organisé la vie collective politique et économique et dans lequels tout décision pertinent soit prises collectivement par ceux qui sont concernées.

La Ligue Libre est une forme de coopération volontaire. Cela veut dire que nous travaillons ensemble quand nécessaire, mais que les groupes et les individu/es gardent leur autonomie.

Par moyen de réunions périodiques, des actions directes et des campagnes, une caisse de solidarité, des sites web et des revues comme www.buitendeorde.nl, la Ligue Libre veut servir et contribuer à l’organisation du mouvement anarchiste.

 

 

Ligue Libre – Vrije Bond invitation personnel JJ

 

 

Ligue Libre folderFRdef

 

 

 

Rejoignez -nous!

 

Go here to sign up for the Vrije Bond

The Vrije Bond (Free Union) is a group of people who are trying to build a different society: a society without hierarchies, without oppression and without exploitation of humans, animals and the environment; an anarchist society in which we deal with each other on a basis of equality. The members of the Vrije Bond are all working in their own way, in their own city, neighborhood, job or action group, to create such a society. They are doing this through direct action, by organizing discussions, writing articles or supplying information. The Vrije Bond serves as a platform to meet each other, to exchange experiences, to develop theory and strategies, but also to organize activities and to support them.

 

 

Anarchism

 

A better world, that’s what anarchism stands for: a world without domination and exploitation, based on cooperation and solidarity. A world wherein everybody can decide for him or herself how to shape their lives, based on the principle of equality and the freedom of speech and action. This is a fantastic idea, but it’s not easy to build this world. For such changes we cannot rely on representative democracy. The revolution that is necessary for such a world can only be reached through cooperation and organization from the bottom up. That’s why it is important that we anarchists organize ourselves, because together we stand strong.

 

 

Self organization

 

The Vrije Bond strives to a society wherein all political and economic power from above is replaced by structures of free forms of cooperation. In these relationships political and economic life will be organized collectively and all decisions will be taken collectively.

 

The Vrije Bond is such a form of cooperation: an anarchist self-organization. This means that we work together when necessary but that affiliated groups and individuals keep their autonomy. By having regular (open) meetings, direct actions, and campaigns, a solidarity fund, a website and the magazine ‘Buiten de Orde’ the Vrije Bond as an organizational structure wants to support and strengthen the anarchist movement.

 

 

‘Buiten de Orde’

 

The Vrije Bond publishes the quarterly magazine ‘Buiten de Orde’ (Outside the Order). It’s filled with information, interviews, and discussions about, amongst others, anarchism, self-management, workers’ struggles, human rights, anti-fascism, anti-militarism, environmental actions, resistance and independent culture. The magazine is free for members of the Vrije Bond, and for sale for everyone else.

 

 

Solidarity Fund

 

Another important activity of the Vrije Bond is the Solidarity Fund. Through this fund the members of the Vrije Bond support each other’s actions and activities, such as (direct) actions by the groups within the Vrije Bond, such as picket lines, civilian inspections and action camps. Initiatives such as an anarchist library or info shop are also supported. Sister organizations abroad or non-members can also make use of this fund.

 

 

Join the Vrije Bond!

 

The Vrije Bond is growing, so join now! Sign up and help us building a strong anarchist movement in the Netherlands and Belgium.

 

 

Go here to sign up for the Vrije Bond